Morihiro Saito Sensei 9th dan Aikikai

Aikido, Bokken y Jo